Trovy rozhodčího řízení

Náklady rozhodčího řízení jsou zejména:

  • hotové výdaje účastníků rozhodčího řízení a jejich zástupců,
  • náklady na provedení důkazů,
  • poplatky za rozhodčí řízení,
  • odměna rozhodce a jeho hotové výdaje,
  • odměna znalce,
  • odměna tlumočníka,
  • odměna za zastupování

Placení poplatků rozhodčího řízení,

Poplatníkem je žalobce nebo osoba, v jejíž prospěch se poplatný úkon provádí. Povinnost zaplatit poplatek vzniká provedením úkonu, se kterým je povinnost spojená a jsou splatné podle výzvy rozhodce.

Rozhodce vyzývá poplatníka k úhradě poplatku písemně. Pokud poplatek není zaplacen, rozhodčí řízení zastavuje rozhodnutím.

Náhrada nákladů řízení

Rozhodce účastníkovi rozhodčího řízení, který měl úspěch v řízení přizná náhradu nákladů řízení. Rozhodce přiznává náhradu těchto nákladů řízení:

a. náhradu všech poplatků, které účastník zaplatil za rozhodčí řízení,

b. náhradu záloh na znalečné nebo tlumočné, které byly prokazatelné zaplaceno,

c. náhradu hotových výdajů účastníka zástupce účastníka řízení,

d. náhradu odměny advokáta, pokud si ho strana zvolila. Odměna advokáta je přiznána v souladu se zákonem, tak jako by ji přiznal obecný soud.

Rozhodce může přiznat i poměrnou část nákladů vzhledem k úspěch v řízení toho-kterého účastníka rozhodčího řízení. V případě rozhodnutí, kterým rozhodce schválí smír zároveň rozhodne, že náklady rozhodce budou hradit účastníci dle dohody.

Pokud dojde k zastavení rozhodčího řízení, zaplacené poplatky se nevracejí, pokud není uvedeno jinak.

Rozhodce může v případě zastavení rozhodčího řízení vzhledem k chování druhého účastníka přiznat náhradu nákladů řízení, pokud tento druhý účastník zastavení konání zavinil.