Jak postupovat v rozhodčím řízení

Žaloba se podává přímo adresu zvoleného rozhodce, nájdete ji v části "kontakt".

V řízení před rozhodcem není nutné zastupování advokátem. Žalobu můžete podat i sami (jako fyzická osoba nebo právnická osoba). Vzory žaloby v rozhodčím řízení naleznete vpravo nahoře (modré tlačítko). Vyberte si konkrétní typ žaloby, který potřebujete podle typu dokumentu. V řízení si můžete uplatnit i náklady řízení, které Vám v souvislosti s vymáháním pohledávky vznikli (zejména poplatek za rozhodčí řízení ale i náklady právního zastupování).

Pokud by byl žalobce v řízení před rozhodcem zastoupen advokátem, je možné si (kromě náhrady poplatku) uplatnit si náhradu nákladů právního zastupování.

V případě jakýchkoliv dotazů nám napište na emailovou adresu uvedenou v části KONTAKT.

Začátek rozhodčího řízení

Podání žaloby má tytéž právní účinky, jako kdyby byla v této věci podána žaloba u soudu.

Námitky nedostatku pravomoci, zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy, nejde-li o neplatnost z důvodu, že ve věci nebylo možno rozhodčí smlouvu uzavřít, může strana vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé.

Smluvní strany se zahájením rozhodčího řízení stávají účastníky rozhodčího řízení. Žalobcem je smluvní strana, která podává návrh na zahájení rozhodčího řízení (dále jen "žaloba"). Žalovaný je smluvní strana, proti níž žaloba směřuje.

V řízení vystupuje žalující strana jako žalobce a žalovaná strana jako žalovaný.

Účastníci (žalobce a žalovaný) rozhodčího řízení mají v rozhodčím řízení rovné postavení. Každému účastníkovi rozhodčího řízení se poskytuje stejná možnost na uplatnění jeho práv a na jejich ochranu.

Po podání žaloby rozhodce vyzve žalobce na úhradu poplatku za rozhodčí řízení a poté bude postupovat v souladu se zákonem o rozhodčím řízení a platnými právními předpisy České republiky.